"EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och är en inomkyrklig rörelse som bildades 1856. EFS präglas av både närhet och öppenhet. Den mindre gruppens värme och den större gruppens möjligheter förenas i EFS. I gemenskapen finns det plats för Dig!"

Goda skäl att bli medlem i EFS

Medlemskapet i EFS handlar i första hand om ett ställningstagande, och inte ett åtagande. Det bottnar i den enskildes vilja att stödja EFS grundtankar. Var och en som vill göra detta är välkommen som medlem i EFS.

EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Rörelsen bildades 1856 och växte snart till ett nätverk över hela landet. Intresset för mission var starkt och bidrog till ett tidigt utlandsarbete. Även i dag arbetar många för att skapa personligt engagemang för mission såväl lokalt som globalt.
EFS, som är en rörelse inom Svenska kyrkan, kännetecknas av både närhet och öppenhet. Den mindre gruppens värme och den större gemenskapens möjlighet ligger i själva idén. EFS vill uppmuntra och stödja personligkristen tro och inspirera till andligt samtal och bibelbruk.
Rörelsen lyfter ofta fram innersidan i gudskontakten, den som har med försoning och upprättelse att föra. EFS betonar hela gudsfolkets roll som bärare av kyrkans uppdrag och erbjuder strukturer, mötesplatser och former för detta.
EFS är en demokratisk organisation som ger alla medlemmar samma rätt att säga sin mening och att vara med om att forma organisationen och dess arbete.
Att bli medlem
Medlemskapet i EFS är ett ställningstagande och inte ett åtagande. Det finns idag två anslutningsformer – enskilt medlemskap i förening. Enskild medlem kan man bli i riksorganisationen eller i ett distrikt. Det enskilda medlemskapet väljer den som vill stödja EFS grundtankar utan att ansluta sig till en lokal förening. Då har man ändå yttrande- och förslagsrätt på EFS årsmöte.
Den vanligaste formen är att bli medlem i en missionsförening eller i en EFS-grupp. I så kallade samarbetskyrkor mellan EFS och svenska kyrkan finns det en EFS-förening som delar ansvaret med kyrkoförsamlingen
Som medlem i en lokal förening har du tillgång till ett andligt hem och kristen gemenskap. Du kommer med i ett nätverk med kontakter över hela landet och kan få göra en insats för Guds rike. Tillsammans förverkligar vi EFS grundtankar. På EFS årsmöte har du yttrande och förslagsrätt, samt möjlighet att delta som röstberättigad.
Ur föreningsstadgarna:
”Missionsföreningens mål är att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikes tillväxt.
Missionsföreningen vill främja sitt mål genom:
• att befästa medlems personliga tro på Jesus Kristus och fördjupa kärleken till Guds verk,
• att hjälpa andra att tro på Kristus,
• att inspirera medlem till vittnesbörd, gemenskap och tjänst i samhället.”

Medlemskapet innebär:
• att du vill stödja EFS grundidé och det arbete som EFS medlemmar tagit ansvar för i och utanför Sverige.
• Att du kan få stöd att leva nära Jesus och möjligheter till trosreflektion
• Att du genom EFS ingår i en kristen gemenskap.
Ett medlemskap innebär inte att du måste anse dig färdig i din kristna utveckling eller att du anser dig kunna skriva under på allt i den kristna trosläran. Ett medlemskap innebär att du vill använda rörelsen för att själv växa och utvecklas som människa och kristen.